Ured načelnika

Slika /PU_BB/slike/policija.jpg
U Uredu načelnika obavljaju se poslovi prevencije, stručnog usavršavanja, analitički poslovi te poslovi odnosa s javnošću.
 
Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave Hamdija Mašinović.

Ured načelnika:
 
 • Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica;
 • Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave;
 • Donosi programske i planske dokumente;
 • Izrađuje izvješća i prosudbe;
 • Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije;
 • Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave;
 • Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije;
 • Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja;
 • Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave;
 • Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama;
 • Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave;
 • U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima;
 • Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja;
 • Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika;
 • Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja;
 • U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.

Glasnogovornik policijske uprave je Saša Đorđević, struč.spec.crim.
Policijska službenica za odnose s javnošću je Maja Barbir Grubić, dipl. krim.  
 

Tel.: +385 43 270 307
E-mail: bjelovarsko-bilogorska@policija.hr,

                                                                                
Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 15 sati, predstavnici medija mogu telefonom ili elektroničkom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.