Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Slika /PU_BB/slike vijesti/RH MUP novi.jpg
Foto: ilustracija

Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-02/21-01/945, URBROJ: 514-08-01-02/01-21-02 od 11. studenog 2021.g. i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/21-01/163, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 07. prosinca 2021.g., Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, objavljuje
 
OGLAS
 
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku
 
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL MATERIJALNO – FINANCIJSKIH POSLOVA
 
Pomoćni djelatnik u kuhinji- 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
  • osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
 
Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
 
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/oglas-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-odredjeno-vrijeme-15347/15347
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati/kinje dužni/e su priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi,
4. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema  članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak po oglasu provodi Komisija za provedbu oglasa koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima/kinjama obavlja razgovor (intervju).
 
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/oglas-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-odredjeno-vrijeme-15347/15347 i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
 
Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.
 
Podaci o plaći i opis poslova objavit će se na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/oglas-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-odredjeno-vrijeme-15347/15347, istovremeno s objavom oglasa.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Policijske uprave bjelovarsko – bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/oglas-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-odredjeno-vrijeme-15347/15347.
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: 
 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
Služba zajedničkih i upravnih poslova
43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2,
s naznakom „oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme «
 
  
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

Priopćenja | Rad i mirovine