Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /PU_BB/slike vijesti/RH MUP novi.jpg
Foto: ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/17 i 89/19), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-02/21-01/945, URBROJ: 514-08-01-02/01-21-02 od 11. studenog 2021.g. i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/21-01/163, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 07. prosinca 2021.g. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
POLICIJSKA POSTAJA DARUVAR
upravni referent   - 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema - završena gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osobe se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog  ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. 
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i popis dokumentacije priložene uz prijavu. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/javni-natjecaj-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme-18758/18758
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. presliku diplome, odnosno svjedodžbe
4. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima za period koji je kao uvjet naveden u natječaju, (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca),
6. uvjerenje o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la.  
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja dužan/na je  predočiti  izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2,
s naznakom „za javni natječaj «.
 
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom  na javni natječaj.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno  članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/2021), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je  dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno  članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Izabrani/a kandidat/kinja biti  će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora članova Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju, kao i kandidat/kinja koji/a ne zadovolji na pisanom testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), biti će objavljeni najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/javni-natjecaj-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme-18758/18758 i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje biti će objavljeni istovremeno s objavom javnog natječaja na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/javni-natjecaj-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme-18758/18758 i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web – stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr. i  web – stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/javni-natjecaj-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme-18758/18758
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web – stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 

Priopćenja | Društvo i zajednica