POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)

Slika /PU_BB/slike vijesti/zastava RH i MUP-a.png

Testiranje će se održati u utorak, 21. siječnja 2020. godine s početkom u 08:30 sati u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2

Foto: ilustracija

Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Policijske uprave bjelovarsko – bilogorske te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko – bilogorsku, objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku, objavljenog dana 12. prosinca 2019. godine za radna mjesta:
 
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
    ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
    upravni referent1 izvršitelj/ica
 
3. POLICIJSKA POSTAJA ČAZMA
    upravni referent1 izvršitelj/ica
 
Testiranje će se održati dana 21. siječnja 2020. godine (utorak), s početkom u 08:30 sati u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2 za radna mjesta upravni referent u Odjelu za upravne poslove i upravni referent u Policijskoj postaji Čazma.
 
Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  biti će o testiranju obaviješteni telefonskim putem.
 
Pisani dio testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefone ­­­­­­­­­­­043/270-244 i 043/270-122.

PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje.
 
3. Za postignute rezultate u provjeri znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su ostvarili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
  testiranje;
-razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila biti će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
5. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji nakon provedenog testiranja dijele 10. mjesto pozvat će se na razgovor (intervju).
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

Razgovori (intervjui) s kandidatima/kinjama će se održati dana 21. siječnja 2020. godine (utorak) u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2 nakon završenog postupka testiranja, a o točnom vremenu održavanja razgovora (intervjua), kandidati/kinje iz točke 5. ovoga poziva biti će obaviješteni/e telefonskim putem.

Najave | Rad i mirovine