Poziv kandidatima/kinjama na testiranje i razgovor (intervju) za radno mjesto upravnog referenta u Policijskoj postaji Daruvar

Slika /PU_BB/slike vijesti/testiranje.jpg

 

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog dana 31.12.2021. godine u Narodnim novinama br. 147/2021 te dana 3. siječnja 2022. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranicama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko – bilogorsku, objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku za radno mjesto:
 
POLICIJSKA POSTAJA DARUVAR
upravni referent - 1 izvršitelj/ica
  
Testiranje će se održati dana 25. siječnja 2022. godine (utorak), s početkom u 9 sati u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2. Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja biti će o testiranju obaviješteni telefonskim putem.
 
Kandidati su dužni pristupiti testiranju 15 minuta prije početka testiranja radi pravovremene registracije te radi predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.
Sukladno članku 5. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 121/21) od 12. studenog 2021. godine,  obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. ove Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.
Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_121_2087.html

- PRILIKOM ULASKA U POLICIJSKU UPRAVU KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA, KORISTITI SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU RUKU I JAVITI SE POLICIJSKOM SLUŽBENIKU NA INFORMACIJAMA RADI MJERENJA TEMPERATURE, TE TIJEKOM BORAVKA U POLICIJSKOJ UPRAVI ODRŽAVATI PROPISANU DISTANCU
 
- NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave bjelovarsko- bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/javni-natjecaj-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme-18758/18758 istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku natječaja.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon ­­­­­­­­­­­043/270-244.
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi provjere identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
  
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta kandidati/kinje, će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje.
 
2. Za postignute rezultate u provjeri znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su ostvarili/e najmanje 5 bodova.
 
3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
  testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
  koncentraciju kandidata/kinja;
 
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila biti će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
4. Na razgovor (intervju) bit će pozvani kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja bit će pozvani na intervju. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor bit će pozvani svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
  
Razgovori (intervjui) s kandidatima/kinjama će se održati dana 25. siječnja 2022. godine (utorak) u prostorijama Policijske uprave bjelovarsko- bilogorske, Bjelovar, Vlahe Paljetka 2 nakon završenog postupka testiranja, a o točnom vremenu održavanja razgovora (intervjua), kandidati/kinje iz točke 4. ovoga poziva biti će obaviješteni/e telefonskim putem. 


Najave | Društvo i zajednica