Javni natječaj za prijam u državnu službu

Slika /PU_BB/Policija-ilustracije/MUP-grb.jpg

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska raspisala je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Službu zajedničkih i upravnih poslova daktilografa u smjeni

Foto: ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/17 i 89/19), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave broj: Klasa: 112-01/23-01/526, Urbroj: 514-08-01-02/02-23-03 od 18. travnja 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
    - daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj/ica
 
    Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • državni ispit I. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osobe se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. 
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje dužni su priložiti:
 
1. životopis,
2. presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi i stečenoj srednjoj stručnoj spremi,
3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima
    evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža
    osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica),
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine
    (uvjerenje ili potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može
    utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je
    kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili
    putovnice ili domovnice),
6. presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako je kandidat/kinja položio/la državni
    ispit) i
7. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora, kandidat/kinja dužan/na je  predočiti  izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2,
s naznakom „Za javni natječaj «.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenom/im na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/om  na javni natječaj.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno  članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na br: 043/270-122 ili 043/270-244 ili porukom na e-mail jcindric2@mup.hr radi pravovremenog osiguravanja odgovarajuće prilagodbe.
 
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na pisanom dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje, biti će objavljeni istovremeno s objavom javnog natječaja na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak natječaja.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/. i web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web – stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ te će o njemu biti obaviještena nadležna služba za zapošljavanje.

Stranica