Javni natječaj za prijam tri upravna referenta u Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku

Slika /PU_BB/slike vijesti/RH MUP novi.jpg

Prijave na javni natječaj podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/17 i 89/19), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave broj: Klasa: 112-01/22-01/645, Urbroj: 514-08-01-02/02-22-04 od 15. studenog 2022. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
1. POLICIJSKA POSTAJA ČAZMA
    viši upravni referent  – 1 izvršitelj/ica
   Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje društvenih, tehničkih ili humanističkih znanosti
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni  ispit II. razine
 
2. POLICIJSKA POSTAJA DARUVAR
    upravni referent   - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema - završena gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit I. razine
 
3. POLICIJSKA POSTAJA GRUBIŠNO POLJE
    upravni referent   - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema - završena gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit I. razine
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osobe se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. 
 
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. presliku diplome za radno mjesto pod red. br.1., odnosno svjedodžbe za radna mjesta
    pod red. br. 2.- 4.
3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima
    evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža
    osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine
    (uvjerenje ili potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može
    utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je
    kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili
    putovnice ili domovnice),
6. presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako je kandidat/kinja položio/la državni
    ispit) i
7. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora, kandidat/kinja dužan/na je  predočiti  izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2,
s naznakom „Za javni natječaj «.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti sva radna mjesta za koja se prijavljuju.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenom/im na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/om  na javni natječaj.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno  članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 043/270-244 ili porukom na e-mail jcindric2@mup.hr   radi pravovremenog osiguravanja odgovarajuće prilagodbe.
 
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora članova Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju, kao i kandidat/kinja koji/a ne zadovolji na pisanom testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje, biti će objavljeni istovremeno s objavom javnog natječaja na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak natječaja.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/. i web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web – stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ te će o njemu biti obaviještena nadležna služba za zapošljavanje.

Pisane vijesti