Služba zajedničkih i upravnih poslova

Slika /PU_BB/slike/upravni.jpg

U Službi se obavljaju pravni i kadrovski, materijalno-financijski, upravni i poslovi tehnike, a u sklopu Službe nalazi se i pisarnica.

Služba obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave: surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja građana te izdavanja isprava u svezi oružja građana, vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Radom Službe upravlja voditelj/ca.