Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /PU_BB/slike vijesti/zastava RH i MUP-a.png

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska raspisala je oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme daktifografa u smjeni u Policijskoj postaji Čazma

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, raspisuje
OGLAS
 
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
POLICIJSKA POSTAJA ČAZMA
DAKTILOGRAF U SMJENI - 1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je
stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati/kinje dužni su priložiti:
 
1. životopis,
2. presliku svjedodžbe,
3. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda
    o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
    osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),
4. za cijelo razdoblje koje je kao stručni uvjet navedeno u oglasu, dokaz o radnom iskustvu
   na odgovarajućim poslovima (uvjerenje ili potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca
   na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko
   razdoblje u kojem je podnositelj obavljao navedene poslove),
5. presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni
    ispit).
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: 
 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
Služba zajedničkih i upravnih poslova
43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2,
s naznakom „Za oglas «
 
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno  članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a kandidate/kinje s tog popisa čije su prijave pravodobne i potpune, upućuje na testiranje i intervju.
 
Testiranje za radno mjesto sastoji se od provjere znanja (pisani dio testiranja), sposobnosti i vještina kandidata/kinja (prijepis teksta na računalu u zadanom vremenu i pisanje po diktatu) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
Na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Policijske uprave bjelovarsko – bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

Najave | Rad i mirovine