Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova

Dvije spremačice u Policijskoj upravi bjelovarsko - bilogorskoj, Službi zajedničkih i upravnih poslova, Odjel materijalno - financijskih poslova

Foto: Ilustracija

Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, objavljuje
 
OGLAS
 
za prijam namještenika na određeno vrijeme u
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL MATERIJALNO – FINANCIJSKIH POSLOVA
 
  • Spremačica  - 2 izvršitelja/ice, do povratka na rad odsutnih namještenica
 
Stručni uvjeti:
  • osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Namještenici se primaju na određeno vrijeme uz obvezan probni rad od dva mjeseca.
 
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave na oglas nalazi se na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/oglas-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu/15347.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati/kinje dužni/e su priložiti:
1. životopis,
2. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi,
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili
    putovnice ili domovnice)
4. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/oglasi-na-odredjeno-vrijeme-22301/22301 neposredno ili poštom na adresu: 
 
 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Služba zajedničkih i upravnih poslova
43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2,
s naznakom „Za oglas na određeno vrijeme «
 
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno  članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92,  77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a s kandidatima/kinjama s tog popisa čije su prijave pravodobne i potpune, obavlja razgovor (intervju).
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu), više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, objavit će se na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/oglas-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu/15347 istovremeno s objavom oglasa.
 
Na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/oglasi-na-odredjeno-vrijeme-22301/22301/ objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
 
Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/oglasi-na-odredjeno-vrijeme-22301/22301/  i web-stranici Policijske uprave bjelovarsko – bilogorske https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/rjesenja/15348.
 
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti. 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica