Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Policijska uprava bjelovarsko - bilogorska, Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova - viši stručni referent bilancist - konter

Foto: Ilustracija

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, raspisuje
 
OGLAS
 
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
    - viši stručni referent bilancist - konter - 1 izvršitelj/ica, do povratka na rad
      odsutne državne službenice
 
    Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje društvenih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • državni ispit II. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas, kandidati/kinje dužni su priložiti:
 
1. životopis,
2. presliku diplome,
3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima
    evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža
    osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine
    (uvjerenje ili potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može
    utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je
    kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili
    putovnice ili domovnice),
6. presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako je kandidat/kinja položio/la državni
    ispit) i
7. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr// neposredno ili poštom na adresu: 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Služba zajedničkih i upravnih poslova
43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2,
s naznakom „Za oglas na određeno vrijeme“.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno  članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a kandidate/kinje s tog popisa čije su prijave pravodobne i potpune, upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na pisanom dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
Na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr// objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr// i web-stranici Policijske uprave bjelovarsko – bilogorske bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, čelnik tijela će obustaviti postupak po ovom oglasu.

Stranica